Get Adobe Flash player


Kromatografíja je družina tehnik analitične kemije za ločevanje zmesi. Pri kromatografiji vzorec v mobilni fazi, spustimo skozi stacionarno fazo. Slednjo sestavlja snov, ki nudi različen upor različnim komponentam raztopine vzorca. Praviloma ima vsaka komponenta zmesi karakterističen retenzijski čas, na podlagi katerega lahko določimo komponente, ki sestavljajo prvotno zmes.


masno spektrometrijo določamo strukturo molekul, izmerimo njihovo molekulsko maso in opredelimo molekulsko formulo. Masna spektrometrija je učinkovita tehnika za identifikacijo snovi na osnovi analize ionov, nastalih iz osnovne molekule; sicer pa je masna spektrometrija zelo občutljiva analizna metoda, s katero lahko zaznamo zelo majhno vsebnost spojine v vzorcu. 


molekulski spektroskopiji opazujemo absorpcijo, emisijo ali sipanje elektromagnetnega sevanja v preiskovanem vzorcuInterakcija elektromagnetnega sevanja s snovjo lahko povzroči različne prehode med energijskimi stanji. V molekulski spektroskopiji lahko, s pomočjo opazovanja teh interakcij, določimo sestavo preiskovanega vzorca.Elementna analiza je preiskovalna tehnika, s katero analiziramo elementarno in/ali izotopsko sestavo vzorca. Lahko jo uporabimo za kvalitativno in/ali kvantitativno analizo snovi. V organski kemiji se elementna analiza med drugim uporablja za določanje mase frakcij ogljika, vodika ter dušika v vzorcu. Pri elementni analizi lahko uporabimo tudi metodo zgorevanja, kjer vzorec sežgemo in analiziramo produkte, ki nastanejo.


Spektroskopija z uporabo jedrske magnetne resonance se uporablja, kadar želimo analizirati strukturo snovi na osnovi magnetnih interakcij atomskega jedra z okolico. Z NMR spektroskopijo lahko dobimo informacije o strukturi bioloških polimerov, o interakciji med molekulami in o gibanju molekul. Uporabljamo jo tudi za raziskovanje notranje strukture molekul in kristalov.


Tehnika avtomatske priprave vzorca zmanjša čas, potreben za obdelavo večje količine vzorcev. Poleg tega vam omogoča prihranek v času pri opravilih, ki jih vsakodnevno opravljate v vašem laboratoriju pri pripravi vzorca. Z sistemi za pripravo vzorcev dosežete tudi večjo doslednost in natančnejše rezultate.


karakterizacijo materialov določimo različne lastnosti materialov in tekočin. Z reometri določamo viskoznost, elastičnost ter spremembe v materialu, ki jih povzroči temperaturna sprememba.  Z viskozimetrom s padajočo kroglico in rotacijskim viskozimetrom merimo viskoznost vzorca. Ekstruderji pa zagotavljajo natančno in kvalitetno mešanje, stiskanje in procesiranje viskozne snovi.


Analiza površine je tehnika, ki jo uporabljamo na najzahtevnejših površinah in tankih filmih. Z njo določamo sestavo in lastnosti površine snovi, tako da proučujemo različne elektromagnetne spektre, ki jih dobimo z analizo površine.


V Kobisu razvijamo programsko opremo za delo z laboratorijskimi bazami podatkov in kontrolo posebne analitske opreme. Tako je Asklepios plod našega lastnega dela in je modularni informacijski sistem, ki zajema vse potrebne elemente za delo v laboratorijih s povezavo na bolnišnične oddelke in ambulante. Uporaba sistema skrajša čas dela in zmanjša število napak pri delu.


V prodajnem programu kolon, potrošnega materiala in pribora lahko najdete različne kolone (LC in GC), kot tudi izbor različnih vial in septumov. Prav tako vam ponujamo cevke, ferule ter fitinge, zanke ter ostali pribor, ki ga potrebujete za vsakodnevno delo v laboratoriju. Poleg tega smo tudi pooblaščeni zastopnik podjetja Peak Scientific, ki izdeluje in prodaja generatorje plinov (dušik, vodik, čist zrak,...).